Calamiteiten - HB Controle Brandbeveiliging

Heeft u een brandende vraag?
0226-423256
Heeft u een brandende vraag?
0226-423256
Ga naar de inhoud
Calamiteitenplan en evacuatietekening
___________________________________________________________________________________________________________In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten.

Een organisatie is in Nederland wettelijk verplicht een calamiteitenplan te hebben volgens Artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Een evacuatietekening vormt een wezenlijk onderdeel van het totale ontruimingsplan. De plattegronden geven aan waar men blus- en EHBO-middelen kan vinden, hoe men het gebouw op een veilige wijze kan verlaten en waar men zich dient te melden. Een verkorte instructie voor de bezoekers en hoe men moet handelen bij een calamiteit staat tevens omschreven op de plattegronden. Wie belast is met de Bedrijfshulpverlening (BHV) weet dat een ontruimingsplattegrond op een of meer plaatsen in het pand moet hangen. Een gebruikelijke plaats is in de nabijheid van een brandslang of brandblusser. Bovendien moet de BHV-er mensen wijzen op het nut van deze plattegronden en het beste middel daarvoor is om geregeld brandoefeningen te houden. Door bij dergelijke oefeningen bijvoorbeeld een deur te blokkeren worden de mensen gedwongen de plattegrond te raadplegen en andere vluchtwegen te gebruiken. In een echte noodsituatie weten zij dan wat hen te doen staat en zullen zij het pand rustig verlaten.
Terug naar de inhoud